KESİD HAKKINDA

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD), 16 Nisan 2002 tarihinde kurulmuştur.

KESİD’in genel amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren küçük ev aletleri sanayici ihracatçılarının oluşturduğu alt sektörün büyümesi, geliştirilmesi, çağdaş normlara kavuşturulması istikametinde kalite ve kayıt disiplininin sağlanması, her türlü haksız rekabete yönelik karşı düzenlemelerin geliştirilmesi ve ülkemizin uluslararası üretim merkezi haline gelmesi için alt sektörün küresel rekabet gücüne kavuşturulması yönünde ilgili faaliyetleri sürdürmektir.

KESİD’in kurucu başkanı olan ve Yönetim Kurulu Başkanlığını 21 yıl sürdüren Durlanık, 2021’den itibaren Onursal Başkan olarak seçilmiştir. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Senur Akın Biçer sürdürmektedir.

MİSYONUMUZ

Sektördeki üretici ve ihracatçıların, uluslararası düzeydeki rekabet gücünün geliştirilmesi için çalışmak.

VİZYONUMUZ

Sektör temsilcilerinin katma değeri yüksek ürünleriyle Türkiye’nin küçük ev aletleri sektöründe uluslararası üretim merkezi haline gelmesini sağlamak.

STRATEJİMİZ

Birlik: Dernek üyelerinin iş birliğinin geliştirilmesi ve sektördeki gelişmelerin yakından izlenerek Dernek üyelerinin oluşabilecek sorunlara karşı güçlendirilmesi,

Dayanışma: Diğer sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla Dernek amaçlarına uygun platformlarda bir araya gelinmesi.

KESİD
 • Yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere göre döviz sağlayacak verimli alanlara yönelterek ihracatı ve ülke kalkınmasını destekleyici çalışmaları teşvik eder.
 • Sektördeki yatırımların geliştirilmesi için ilgili özel ve resmi kuruluşlarla iş birliği yapar.
 • Türkiye’nin ticari ve sanayi kuruluşlarına AB üyesi ve üye olmayan ülkelerde rekabet gücünü temin edecek uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Mevzuat hükümlerine uyularak, izin alınmak koşulu ile ilgili mali ve milletlerarası kurum ve benzeri kuruluş ve derneklerle iş birliği yapar, üye olarak temsilci gönderir veya üyeliğe son vererek temsilcilerini geri çeker.
 • Amaç ve faaliyetler için medya ve iletişim araçları gibi yayın vasıtalarından faydalanır. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller tertip eder. Üyelerin yerli, yabancı sergi ve fuarlara iştiraki için gerekli girişimleri yapar.
 • Araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekler ve bu amaçla gerek üye kuruluşlar gerekse bunlarla üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki tüm alanlarda eğitim seminerleri dahil sektördeki önemini göz önüne alarak her türlü destekleyici faaliyetlerde bulunur.
KESİD’in Genel Amacına Uygun Olarak Sürdürdüğü Faaliyetler:
 • Türkiye’de faaliyet gösteren küçük ev aletleri üreticileri ve üretici ihracatçıları, ilgili meslek kuruluşları, bilim çevresi, kamu otoriteleri ve ilgili tüm kuruluşlar arasında sektörün yararına koordinasyon, iletişim ve iş birliği sağlamak,
 • Pazar ekonomisinin kurallarına uygun olarak sektördeki girişimciler ve dernek üyeleri arasında ortak yatırım, yabancı sermaye ile iş birliği ve ortak Ar-Ge gibi alanlarda pozitif yönlü iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Küçük ev aletleri pazarının tam rekabet koşullarında çalışması amacıyla sektördeki kayıt disiplininin sağlanması, ürün ve hizmetlerde satış sonrası hizmetler de dahil TSE ve uluslararası kalite normlarıyla disipline edilmesi amacıyla ilgili akredite kuruluşlarla, kamu ve hakem kuruluşlarıyla iş birliği yaparak denetim ortamını etkin kılmayı sağlamak,
 • Küçük ev aletleri sanayiinin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla ülkemizdeki mali ve teknik yükümlülüklerin uluslararası normlarla uyumlaştırılması yönünde plan, kanun tasarısı, yönetmelik gibi kamuda yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak,
 • Dernek üyeleri arasında pozitif yönlü iş birliğinin geliştirilmesinde mali, teknik ve yönetsel alanda koordinasyon hizmetlerini sürdürmek,
 • Sektörle ilgili ülkemizin ve dünyanın genel ekonomisine yönelik sosyal, siyasal ve yönetsel içerikli istatistik bilgisi ve rapor bilgilerini ilgili uzmanların katkısıyla hazırlamak, üyelerine ve ilgili kamuoyuna yayımlama hizmetini vermek,
 • Dernek üyelerinin genel çıkarları doğrultusunda kamu ve sivil içerikli kuruluşlar, Başbakanlık, Bakanlıklar, sanayi odaları, ilgili tüm müsteşarlık ve genel müdürlükler, TSE ve ilgili tüm birlikler nezdinde yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak,
 • Hür teşebbüs ve pazar ekonomisinin genel prensiplerine uygun olarak istihdam ve vergi gelirlerinin artırılması yönünde ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunarak sektörün milli ekonomi ve sosyal yapı içindeki önemini vurgulama ile ilgili çalışmaları sürdürmek.